Jizaiで採れた野菜

朝採れたJizaiで育てた野菜。この後タジン鍋やサラダに。

Jizaiで採れた野菜(Jizai)